شستشوی سیستم RO - بخش ششم
12 دي ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
شستشوی سیستم RO - بخش پنجم
26 آذر ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
گندزدایی پساب
20 آذر ، 1401
کلرزنی یکی ارزانترین روش های گندزدایی پساب است. کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است. ولی ...
شستشوی سیستم RO - بخش چهارم
16 آذر ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
شستشوی سیستم RO - بخش سوم
14 آذر ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
شستشوی سیستم RO - بخش دوم
13 آذر ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
شستشوی سیستم RO - بخش اول
8 آذر ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری، انتخاب زمان مناسب شستشوی شیمیایی دستگاه RO می ...
کنترل فشارها در دستگاه RO
24 آبان ، 1401
در یک آب شیرین کن RO یکی از عوامل مهم بهره برداری کنترل فشارهای بین لوله ها و تجهیزات می ...