تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب شامل :

پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه خانه شهری (بتنی)