تصفیه فاضلاب چیست؟

با توجه به اینکه امروزه تقریبا اکثر صنایع از آب استفاده می کنند لذا علم تصفیه فاضلاب صنعتی و تبدیل فاضلاب بهداشتی وانسانی به آب پاک تر وکم ضررتر جایگاه خاصی در صنعت آب و فاضلاب پیدا کرده است

هدف از تصفیه فاضلاب

1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم؛
2- پاک نگهداشتن محیط زیست؛
3- بازیابی فاضلاب؛
4-تولید کود طبیعی؛
5-تولید انرژی.

تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

مرحله اول (تصفیه مقدماتی): شامل تصفیه فیزیکی مانند آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن و دفع لجن است.
مرحله دوم (تصفیه ثانویه): شامل تصفیه زیستی با استفاده از باکتری های گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه زیستی با استفاده باکتری های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن است.
مرحله سوم (تصفیه پیشرفته و یا تصفیه نهایی): شامل زلال سازی و کاربرد یک و چند روش از تصفیه تکمیلی زیر است:
  • ادامه ی فرآیند نیترات زدایی؛
  • گذراندن فاضلاب از صافی های ماسه ای و یا micro filtration؛
  • فیلتر کردن با استفاده از کربن فعال؛
  • نمک زدایی باروش تعویض یونی؛
  • روش اسمزی معکوس (RO)؛
  • و غیره.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.


نکته 1: گندزدایی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب) ، فرآیندی است اجباری و باید در هر حالتی که تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد.
نکته 2: در صورتی که تمام تاسیسات یک تصفیه خانه به درستی کار کنند، می توان در مرحله ی دوم تصفیه آلودگی فاضلاب را 90 تا 96 درصد کاهش داد و این کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منبع های طبیعی آب حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است. ولی در صورتی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضاهای سبز درون شهرها استفاده کنیم یک تصفیه پیشرفته که مرحله سوم را تشکیل دهد لازم می باشد.
نکته 3: ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان 50 تا 80 درصد انتخاب نمود. در مقابل ممکن است حدود 10 تا 30 درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود.
نکته 4: در طراحی واحدهای گوناگون تصفیه خانه فاضلاب و محاسبه مدت زمان توقف فاضلاب در آنها، باید نوسان های تولید فاضلاب در شهر نیز مورد توجه قرار گیرند.

نظرات

 
 
Captcha