فاضلاب شهری چگونه به آب آشامیدنی تبدیل می شود؟

تصفیه فاضلاب شهری (2)

امروزه باتوجه به منابع آبی اندک و گسترش جوامع، مديريت صحيح و کلان آب يکی از مهمترين دغدغه های بشر به حساب می آيد. يکی از موثرترين روش های مورد استفاده در اين زمينه، بهره جويی از منابع آب غير متعارف می باشد.

برای تعيين مراحل تصفيه تا رسيدن به کيفيت مورد نظر، ابتدا بايد ويژگی های فاضلاب خانگی تصفيه نشده و همچنين حداقل استاندارد‌های مورد نياز برای آب آشاميدنی (کيفيت مطلوب) بررسی شود. با توجه به تفاوت قابل توجه بين ويژگی های فاضلاب خام و آب آشاميدنی که در جداول آمده است و از طرفی تصفيه ثانويه مقادير اکسيژن خواهی بيوشيميايی (BOD) و مواد جامد محلول را تا 20 و 30 کاهش می دهد، در صورتی که هدف از تصفيه فاضلاب استفاده مجدد از آن به عنوان آب آشاميدنی باشد، بايستی علاوه بر تصفيه اوليه و تصفيه ثانويه، تصفيه پيشرفته نيز صورت بگيرد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، برای استفاده مجدد از فاضلاب شهری به عنوان آب آشاميدنی به تصفيه اوليه، ثانويه و پيشرفته نياز است. سازمان EPA آمريکا مراحل فوق را به صورت زير تعريف کرده است:

  • تصفيه اوليه: شامل ته نشينی، آشغال گير و دانه گير برای حذف جامدات بزرگ و قابل ته نشين شدن؛
  • تصفيه ثانويه: يک سطح از تصفيه برای بازدهی بيش از 85 درصد حذف BOD و جامدات معلق که از طريق فرآيندهای بيولوژيکی (BOD) يا شيميايی (COD) ميسر می شود. همچنين تصفيه ثانويه ای که برای استفاده مجدد از فاضلاب به کار گرفته می شود، بايستی توانايی رساندن BOD و‌ مواد معلق به کمتر از 20 و 30 را داشته باشند؛
  • تصفيه پيشرفته: اين فرآيند پس از تصفيه بيولوژيکی ثانويه به کار گرفته می شود و باعث حذف درصد بالايی از مواد جامد معلق و يا مواد مغذی می شود.
روش‌های مختلفی برای هريک از مراحل تصفيه وجود دارد. شکل زیر رايج ترين روش ها در هر مرحله را نشان می دهد.

مراحل تصفیه فاضلاب شهری به آب آشامیدنی

نظر به اينکه شرح همه روش‌های تصفيه در اين تحقيق نمی گنجد، به شرح چند روش بسنده می شود. بدين منظور از شرح روش‌های مربوط به تصفيه اوليه و ثانويه به دليل اينکه نسبتا ساده‌تر می باشند صرف نظر شده و ازميان روش های تصفيه پيشرفته نيز روش های اسمز معکوس، ميکروفيلتراسيون، نانوفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون و الکتروليز بررسی می شود.

جهت اطلاع از انواع محصولات شرکت مهندسی و ساخت کندو شامل پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه آب RO، انواع دستگاه اولترافیلتراسیون، انواع سپتیک و چربی گیر، فیلترهای شنی و کربنی و دیگر محصولات با ما تماس بگیرید.

نظرات

 
 
Captcha