مقادیر مجاز مواد سمی، آلی و بیولوژیکی در فرایند لجن فعال و هضم بی هوازی چی میزان است؟

مقادیر مجاز آلاینده های موجود در پساب

غلظت آلاینده های موجود در پساب و فاضلاب از مهم ترین عوامل ایجاد مشکل در فرآیند تصفیه هوازی و بی هوازی در واحدهای تصفیه بیولوژیکی است. دانستن مقادیر مجاز آلاینده ها، مواد سمی، مواد آلی و بیولوژیکی موجود در فاضلاب بهداشتی و پساب صنعتی مهم بوده و به طراحی سیستم بهینه تصفیه با فرآیند لجن فعال یا هضم بی هوازی کمک خواهد کرد.

غلظت آلاینده های پساب و فاضلابدر پساب های صنعتی و فاضلاب های بهداشتی بارها مشاهده شده است که غلظت های سمی و بازدارنده آلاینده های آلی و معدنی می تواند فرآیند بیولوژیکی تصفیه را کند کرده، یا اگر در غلظت های بالا وجود داشته باشند، کاملاً آن را متوقف سازد. میکروارگانیسم ها تا اندازه ای خودشان را به حضور این آلاینده ها سازگار می کنند. غلظت بعضی از مواد مجاز در فرآیند هوازی در جدول 1 ذکر شده است.
جدول 1. مقادیر مجاز آلاینده ها در فرآیند لجن فعال هوازی
آلاینده ها مقادیر آستانه برای تصفیه هوازی
مقادیر pH 5.8 الی 6.5
سولفیدها 200 میلی گرم در لیتر
فنل ها (پس از خو گرفتن مورد نیاز) 500 میلی گرم در لیتر
کلروفرم قابل استخراج (روغن یا گریس) 50 میلی گرم در لیتر
کروم 6 ظرفیتی 2 میلی گرم در لیتر
اسید مالیک 200 میلی گرم در لیتر
اکریلونیتریل 400 میلی گرم در لیتر
اسید بنزوئیک 500 میلی گرم در لیتر
سرب (Pb) 1 میلی گرم در لیتر
نیکل (کلرید نیکل) 15 میلی گرم در لیتر
روی 10 میلی گرم در لیتر
کلریدها 8000 - 15000 میلی گرم در لیتر
آمونیاک 16000 میلی گرم در لیتر
نمک های محلول 16000 میلی گرم در لیتر
فهرست بازدارنده های متداول هضم بی هوازی نیز در جدول 2 نمایش داده شده است.
جدول 2. مقادیر مجاز آلاینده ها در فرآیند هاضم بی هوازی
آلاینده ها مقادیر آستانه برای تصفیه بی هوازی
شوینده های آنیونی 900
متیلن کلراید 100
کلروفرم 0.5-1
تترا کلرید کربن 2-10
1-1-1 تری کلرواتان 2.25
1-1-2 تری کلرو 2-2-1 تری فلئورواتان ~10
مونو کلروبنزن 900
اورتودی کلروبنزن 900
پارادی کلروبنزن 1300 (الف)
پنتا کلروفنل 1-2
سیانید 3-30 (ب)
روی 590 (ج)
نیکل 530 (ج)
سرب 1800 (ج)
کادمیوم 1000 (ج)
مس 850 (ج)
نکته: غلظت ها بر حسبِ [میلی گرم بر لیتر هاضم تغذیه شونده با لجن خام با 4.5% جامدات خشک] می باشد.
(الف) غلظت در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه.
(ب) سمیت بالای اولیه، خو گرفتن باکتری با گذشت زمان.
(ج) سمیت می تواند با ترسیب بعنوان نمک های سولفید غیر سمی کنترل شود.
غلظت آلاینده های پساب و فاضلابدر تصفیه پساب و فاضلاب باید به این نکته توجه داشت که به ندرت موقعیتی پیش می آید که محیط کشت های خالصی از میکروارگانیسم ها بتوانند برای فرآیند تصفیه مورد استفاده قرار گیرند. این امر عمدتاً به دلیل حضور انواع آلاینده های آلی و معدنی در فاضلاب می باشد که باعث کاهش رشد میکروارگانیزم ها می شود. این شرایط می تواند باعث تحریک یا متوقف کردن واکنش ها شود. بعنوان مثال جدول 3 غلظت های تحریک کنندگی و بازدارندگی کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی را در هضم بی هوازی نشان می دهد.
جدول 3. غلظت های مجاز و بازدارندگی کاتیون ها در هاضم بی هوازی
کاتیون محرک بازدارندگی متوسط بازدارندگی شدید
سدیم 100-200 3500-5500 8000
پتاسیم 200-400 2500-4500 12000
کلسیم 100-200 2500-4500 8000
منگنز 75-100 1000-1500 3000
نکته: غلظت ها بر حسب می لی گرم بر لیتر است.
ممکن است در اینجا ذکر شود که در حین طراحی یک تصفیه خانه فاضلاب صنعتی که در آن از فرآیندهای بیولوژیکی استفاده می شود، جمعیت میکروارگانیسم های مورد بررسی، یک کشت مرکب باشد. آنها در اجزاء متفاوت فاضلاب در مقادیر متفاوت عمل می کنند که به عواملی همچون شرایط محیطی، حضور مواد سمی یا بازدارنده، ماهیت آلاینده ها و تجزیه پذیری آن ها، مرحله رشد میکروارگانیسم ها، زمان تولید مثل آنها و غیره بستگی دارد. کندترین میزان تجزیه، سرعت کلی تصفیه را تعیین می کند، بنابر این باید زمان ماند هیدرولیکی کافی در راکتور بیولوژیکی برای جلوگیری از تخلیه ارگانیسم ها فراهم شود، به ویژه در زمان فعال کردن تصفیه خانه احتیاط ضروری است. زمان ماند داده شده به میکروارگانیسم ها در این مرحله کمک می کند تا به حضور اجزاء گوناگون فاضلاب عادت کرده و تولید پسابی با کیفیت رضایت بخش نمایند.

نظرات

 
 
Captcha