نمونه برداری از فاضلاب انسانی و صنعتی و نحوه محافظت از آن چگونه است؟

نمونه برداری از فاضلاب انسانی و صنعتی

نمونه برداری یکی از داده های حیاتی برای طراحی اولیه واحدهای تصفیه آب و فاضلاب است که باید به نحوی صحیح صورت پذیرد تا نتایج حاصل از آن قابل اعتماد باشد.

نمونه برداری از فاضلاب انسانی و صنعتینمونه برداری از آب، پساب و فاضلاب ها جهت تصفیه آب و فاضلاب به گونه های مختلف قابل انجام است. بعنوان مثال نمونه برداری می تواند به صورت تصادفی انجام شود که بیانگر کیفیت لحظه ای جریان فاضلاب است. در مواردی که جریان فاضلاب پیوسته بوده ولی کیفیت متفاوت است، نمونه برداری ترکیبی انجام می شود. این روش شامل جمع آوری حجم معین نمونه در فواصل زمانی مساوی یا حجم متفاوت نمونه متناسب با میزان جریان در زمان جمع آوری است. در هر دو مورد، نمونه های مجزا برای به دست آوردن یک نمونه ی واحد با هم مخلوط می شوند. روش نمونه برداری متناسب با جریان، نمونه های واقعی تری نسبت به روش نمونه برداری حجم ثابت با فواصل زمانی ثابت می دهد. حجم نمونه جمع آوری شده باید برای انجام همه آزمایش های فیزیکی و شیمیایی کافی باشد. تناوب نمونه برداری ممکن است بین 8 تا 24 ساعت یا حتی بیشتر متغیر باشد. اطلاعاتی که باید همراه نمونه ها باشد شامل محل نمونه برداری، زمان، روز و تاریخ جمع آوری نمونه، نوع نمونه (تصادفی یا ترکیبی)، مدت زمان جمع آوری نمونه (اگر نمونه ترکیبی است) و نیز هر گونه اطلاعات مرتبط که بتواند در آنالیزها کمک کننده باشند، است.

محافظت از نمونه ها

نمونه های جمع آوری شده برای جلوگیری از تغییر کیفیت باید در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه انتقال داده شوند. جمع آوری نمونه ها در ظروف احاطه شده با یخ روش متداول نگهداری است، به طوری که در درجه حرارت نمونه پایین (حدود 4 درجه سانتیگراد) نگه داشته می شود و نمونه ها کیفیت اصلی خود را حفظ می کنند. بهتر است تست هایی مانند pH، دما، رنگ، بو و غیره در محل بلافاصله بعد از اینکه جمع آوری نمونه ها انجام شود. اگر آنالیز فوری نمونه ها امکان پذیر نباشد، نگهدارنده های شیمیایی تنها زمانی اضافه می شوند که در آزمایش ها مزاحمت ایجاد نکنند. و زمان اضافه کردن نگهدارنده های شیمیایی در ابتدای نمونه گیری است تا هنگامی که نمونه ها به بطری های نمونه برداری اضافه می شوند به طوری، تمام قسمت های آن ها به محض جمع آوری، محافظت شوند. لیست نگهدارنده هایی که برای حفظ کیفیت نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرند در جدول 1 ذکر شده است.
نکته: هر چند جدول 1 نگهدارنده های متعددی را پیشنهاد می دهد، ولی موثرترین نگهدارنده، نگهداری در درجه حرارت پایین است (4 درجه سانتی گراد یا کمتر) است. علاوه بر این نمونه ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از جمع آوری آنالیز شوند.

پارامتر نگهدارنده بیشترین زمان نگهداری
اسیدیته - قلیائیت نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 24 ساعت
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD) نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 6 ساعت
کلسیم نیاز ندارد -
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) 2ml در لیتر اسید سولفوریک 7 ساعت
کلراید نیاز ندارد -
رنگ نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 24 ساعت
سیانید هیدروکسید سدیم تا pH=10 24 ساعت
اکسیژن محلول تعیین در محل بدون نگهداری
فلوراید نیاز ندارد -
سختی نیاز ندارد -
کل فلزات 5ml در لیتر اسید نیتریک 6 ماه
فلزات محلول فیلتراسیون، 3ml در لیتر اسید نیتریک 6 ماه
نیتروژن آمونیاکی 40 میلی گرم HgCl2، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 7 روز
نیتروژن کجلدال 40 میلی گرم HgCl2، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد بی ثبات
نیتروژن - نیترات - نیتریت 40 میلی گرم HgCl2، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 7 روز
روغن و گریس 2ml در لیتر اسید سولفوریک، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 24 ساعت
کربن آلی 2ml در لیتر اسید سولفوریک (pH=2) 7 روز
pH عدم دسترسی -
ترکیبات فنولی 1 گرم PO3H4CuSO4 تا pH=4، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 24 ساعت
فسفر 40 میلی گرم HgCl2، نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد -
جامدات کل عدم دسترسی 7 روز
ضریب هدایت ویژه نیاز ندارد -
سولفات نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد 7 روز
سولفید 2ml در لیتر استات 7 روز
کدورت عدم دسترسی -

نظرات

 
 
Captcha