آیا آب خاکستری را می توان برای استفاده در فلاش تانک ها استفاده کرد؟


آب خاکستری در صورت تصفیه می تواند به عنوان آب ورودی فلاش تانک ها استفاده شود ولی باید توجه داشت که این آب هنوز حاوی آلودگی است و در صورت ماندگاری زیاد در فلاش تانک ها ممکن است باعث تولید بو شود. پیشنهاد می گردد از یک سیستم ضدعفونی کننده مناسب برای این منظور استفاده گردد.