تفاوت آب خاکستری با پساب بهداشتی در چیست؟


آب خاکستری عموماً پساب روشویی و حمام بدون اختلاط با پساب دستشویی و توالت می باشد. در صورتی که این پساب با پساب توالت مخلوط گردد به پساب بهداشتی (انسانی) نامگذاری می گردد. آب خاکستری آلودگی بسیار کمتری نسبت به پساب بهداشتی داشته و با یک سیستم مناسب پیش تصفیه می توان از آن برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد.