برای تصفیه و رساندن پساب های آشپزخانه و رستوران به استانداردهای زیست محیطی چه تجهیزاتی نیاز می باشد؟


پساب های آشپزخانه و رستوران عموماً دارای حجم بالایی از چربی و روغن و مواد جامد می باشند بنابراین استفاده از یک سیستم چربی گیر و دانه گیر مناسب در تمامی رستوران ها الزامی می باشد. از طرفی با توجه به آلودگی بالای پساب های آشپزخانه و رستوران، می بایست یک فرایند تکمیلی جهت کاهش بار آلودگی در نظر گرفته شود.