انتخاب جنس و متریال ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب به چه عواملی بستگی دارد؟


انتخاب جنس و متریال تصفیه خانه های آب و فاضلاب بستگی به ظرفیت تصفیه، فضای دسترسی، شرایط محیطی، عمق آب های زیرزمینی، کیفیت آب ورودی و غیره دارد.