معایب تصفیه خانه های آب و فاضلاب دفنی نسبت به غیر دفنی در چیست؟


در تصفیه خانه های دفنی به علت پوشاندن سطح تصفیه خانه، ممکن است دسترسی به تجهیزات و واحدها نسبت به تصفیه خانه های غیردفنی مشکل تر باشد. از طرفی با توجه به امکان تولید گازهای سمی و خطرناک در محیط تصفیه خانه، می بایست تمهیدات مناسبی جهت تهویه گازها در نظر گرفته شود.