مزایای تصفیه خانه های آب و فاضلاب دفنی نسبت به غیر دفنی در چیست؟


در بعضی مواقع نزدیکی محل تصفیه خانه به محل سکونت ممکن است باعث ایجاد ظاهر ناخوشایند گردد. در این حالت با پوشاندن سطح تصفیه خانه و یا استفاده از مصالح قابل دفن (مانند بتن، پلی اتیلن) می توان تصفیه خانه را به صورت دفنی اجرا نمود. در پاره ای مواقع از روی تصفیه خانه دفنی می توان به عنوان فضای مفید استفاده کرد و بنابراین فضای اشغالی توسط تصفیه خانه های دفنی نسبت به غیر دفنی کمتر می تواند باشد.